top of page
Šťastný kruh

NÁŠ ETICKÝ
KODEX.

ZNĚNÍ

1.0 Úvod

Společnost Royal Foods (1) je odhodlána jednat v souladu s odpovědnými, etickými a poctivými podnikovými či obchodními principy a podle veškerých právních předpisů a veřejnoprávní regulace.  Takovýto cíl vyžaduje kolektivní úsilí všech zaměstnanců (2). 

Tento kodex jednání platí pro všechny zaměstnance a členy rady skupiny Royal Foods (3) v subjektech vlastněných společností Royal Foods po celém světě. Na základě dohody se může vztahovat i na nezávislé poradce, zprostředkovatele či jiné osoby jednající jménem společnosti Royal Foods. Tento dokument představuje rámec skutečností, jež společnost Royal Foods pokládá za odpovědné jednání, a definuje individuální odpovědnost zaměstnanců prostřednictvím kombinace obecných zásad a konkrétních požadavků. Tento rámec je do značné míry založen na klíčových hodnotách stanovených v dokumentu Royal Foods Goals and Values (Cíle a hodnoty společnosti Royal Foods) a na zásadách popsaných v dokumentu Corporate Responsibility at Royal Foods (podniková odpovědnost ve společnosti Royal Foods). 

Tento kodex jednání nepředstavuje vyčerpávající přehled skutečností považovaných za odpovědné jednání. Základní odpovědnost jednání v souladu se zákonem a etickými normami zůstane vždy odpovědností individuální. 

2.0 Obecné zásady 

2.1 Řiďte se zákony a směrnicemi

Všichni zaměstnanci a členové rady se při všech aktivitách ve prospěch společnosti Royal Foods budou řídit veřejným právem a závaznými mezinárodními požadavky.

Skupina Royal Foods Group, jednotlivé společnosti, zaměstnanci a členové rady budou vždy respektovat místní zákonná nařízení a předpisy. Všichni zaměstnanci budou také dodržovat interní firemní zásady. V některých případech jsou tyto zásady přísnější než veřejné právo a nařízení. 

 

2.2 Jednejte v nejlepším zájmu společnosti Royal Foods

Všichni zaměstnanci a členové rady budou loajálně sloužit nejlepším zájmům společnosti Royal Foods. 

Loajalitou se rozumí práce na prosazování nejlepších zájmů společnosti Royal Foods a v rámci veřejného práva a zásad společnosti Royal Foods s upřednostňováním zájmů společnosti Royal Foods nad jinými zájmy. Při zdokonalování rozvoje hodnoty společnosti Royal Foods, ochraně jejích zájmů a neustálém zlepšování je zapotřebí, abychom vždy používali svůj nejlepší úsudek.

2.3 Jednejte bezúhonně

Všichni zaměstnanci a členové rady by měli při svých aktivitách pro společnost Royal Foods jednat bezúhonně.

Osobní bezúhonností se rozumí „správné jednání“ i ve chvíli, kdy nás nikdo nesleduje. Budeme vždy čestní, pravdomluvní a spolehliví. Budeme jednat v souladu s klíčovými hodnotami společnosti Royal Foods popsanými v dokumentu Royal Foods Goals & Values (Cíle a hodnoty společnosti Royal Foods), jež hodláme prosazovat odpovědným jednáním s kolegy, obchodními partnery a společností v širokém slova smyslu. 

2.4 Jednejte s úctou a zájmem o druhé i o životní prostředí

Všichni zaměstnanci a členové rady musí s respektem a náležitým zájmem jednat s jinými lidmi i vůči  životnímu prostředí. 

Společnost Royal Foods bude podporovat podnikovou kulturu charakterizovanou respektem a zájem vůči jiným osobám, jejich majetku a životnímu prostředí. Při spolupráci s kolegy a v jednání s dodavateli, zákazníky i ostatními obchodními partnery či představiteli se musíme chovat způsobem podněcujícím důvěru. 

3.0 Konkrétní zásady

3.1 Chraňte vlastnictví a dobré jméno společnosti Royal Foods

Všichni zaměstnanci a členové rady mají chránit majetek, aktiva a dobré jméno společnosti Royal Foods.

Renomé společnosti Royal Foods a jejích poboček je důležité pro naši schopnost uspět. Zaměstnanci a členové rady by se měli vyhýbat aktivitám či chování, jež by mohly dobré jméno společnosti Royal Foods poškodit.

Všichni zaměstnanci budou jednat odpovědně a s opatrností při ochraně budov, strojního zařízení, vybavení a dalšího majetku před zneužitím, krádeží, poškozením či zničením. Rovněž je třeba chránit duševní vlastnictví, jako jsou patenty, konstrukce, ochranné známky, receptury, know how, nápady či informace. Majetek a aktiva společnosti Royal Foods nesmí být využívány k vlastnímu užitku zaměstnanců, pokud tak nebylo dohodnuto s oprávněným personálem. 

3.2 Přispívejte k realizaci ekologické, zdravotní a bezpečnostní vize společnosti Royal Foods

Všichni zaměstnanci by měli přispět k dosažení vize společnosti Royal Foods týkající se nulové úrazovosti a bezpečnosti pro životní prostředí i společnost. 

Realizaci této vize zaměstnanci podpoří spoluprací s managementem, dodržováním zásad společnosti Royal Foods pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost či uplatňováním rozvážného úsudku.  Zaměstnanci budou informovat svého přímého nadřízeného o důležitých záležitostech v otázkách zdraví a bezpečnosti na pracovišti, zdraví spotřebitelů či dopadu působení firmy na životní prostředí. Zaměstnancům doporučujeme udržovat ohledně problematiky životního prostředí, zdraví a bezpečnosti přímou zpětnou vazbu s kolegy na základě principu „děkuji za péči“!

 

3.3 Zamezte diskriminaci a obtěžování

Všichni zaměstnanci se vyvarují chování, jež by mohlo být pokládáno za diskriminaci či obtěžování.

Cílem společnosti Royal Foods je vytvoření pracovních podmínek charakterizovaných různorodostí a absencí diskriminace. K dosažení tohoto cíle je třeba, aby se všichni zaměstnanci chovali ke svým kolegům, zákazníkům, obchodním partnerům a dalším osobám s respektem.  Zaměstnanci se vyvarují všech forem obtěžování či jiného chování vůči kolegům či obchodním partnerům, jež by mohlo být vnímáno jako výhružné či ponižující. Nepřípustná je diskriminace (na základě pohlaví, sexuální orientace, rasy či náboženského vyznání), jež porušuje rozhodné právo. Zaměstnanci by měli být rovněž citliví a vnímaví vůči kulturním rozdílům. 

3.4 Pečlivě nakládejte s obchodními informacemi 

S informacemi týkajícími se společnosti Royal Foods musí všichni zaměstnanci a členové rady zacházet s náležitou péčí a s neveřejnými informacemi nakládat důvěrně. 

Spolehlivé vztahy se zákazníky, obchodními partnery, kolegy a společností budujeme účastí v dialogu a sdílením výhledů. Prozrazení důvěrných informací však může poškodit obchodní zájmy či dobré jméno společnosti Royal Foods. Důvěrnými informacemi obecně míníme informace, jež nejsou nebo by neměly být veřejně známé. Mezi takové informace patří například obchodní plány, rozpočty, marketingové a prodejní programy, receptury, konstrukční specifikace, záznamy o zákaznících atp. Zaměstnanci a členové rady nikdy nevyzradí důvěrné informace nikomu mimo společnost, pokud takové sdělení není výslovně povoleno oprávněným nadřízeným nebo není vyžadováno ze zákona. 

Informace o společnosti Royal Foods, jež se nestaly veřejně známými, je třeba pokládat za vlastnictví společnosti Royal Foods. Povinnost mlčenlivosti tedy trvá bez časového omezení i po ukončení zaměstnaneckého poměru nebo po ukončení funkčního období ve správní radě.

 

3.5 Zamezte vniku střetu zájmů

Všichni zaměstnanci a členové rady si zachovají loajální postoj vůči společnosti Royal Foods a zamezí vzniku jakýchkoli střetů zájmů.

Zaměstnanci a členové rady nebudou usilovat o získání nepatřičných (nebo společnost Royal Foods poškozujících) výhod pro sebe ani pro jiné osoby. Nikdo se nebude účastnit rozhodování ani usilovat o vliv v záležitostech, jež by mohly dát vzniknout skutečnému či domnělému střetu zájmů. Zvláštní pozornost je třeba věnovat situacím, kdy má zaměstnanec nebo člen rady v určité záležitosti osobní, ekonomické či jiné zájmy, ať už přímo nebo prostřednictvím někoho blízkého.

Zaměstnanci a členové rady nebudou přijímat pověření mimo společnost Royal Foods, aniž by o tom uvědomili své přímé nadřízené (4). Tato pověření nesmí být ve střetu se zájmy společnosti Royal Foods. Pečlivou pozornost je třeba věnovat zamezení aktivitám, jež by mohly být vnímány jako prosazování zájmů konkurence, dodavatele či jiných zúčastněných stran na úkor společnosti Royal Foods. Zaměstnancům a členům rady není dovoleno obchodovat s výrobky či službami představujícími přímou konkurenci obchodních aktivit či zájmů společnosti Royal Foods.

Zaměstnanci a členové rady, kteří se dozvědí o možném a nepřijatelném střetu zájmů, neprodleně uvědomí svého přímého nadřízeného. 

3.6 Používejte písemné dohody 

Dohody společnosti Royal Foods se zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a obchodními partnery musí být vyhotoveny písemně a se správnými náležitostmi. 

Všechny společnosti skupiny Royal Foods uzavírají dohody pravidelně a tyto obchodní dohody jsou pro úspěch společnosti velmi podstatné. Ústní dohody mohou být obtížně ověřitelné a občas mohou budit podezření, že se děje něco nelegálního či neetického. Veškeré dohody uzavírané jakoukoli společností skupiny Royal Foods tedy budou zpravidla písemné a se správnými náležitostmi. 

3.7 V účetnictví buďte přesní

Finanční záznamy společnosti Royal Foods musí být vždy přesné. 

Finanční záznamy společnosti Royal Foods jsou podstatným materiálem pro obchodní management a pro plnění závazků Skupiny vůči zúčastněným stranám. Společnost Royal Foods je tedy odhodlána uvádět přesné údaje ve všech svých finančních záznamech. Zaměstnanci podílející se na finančních transakcích či účetnictví zajistí kompletní a přesnou dokumentaci veškerých transakcí s příslušnými záznamy v souladu s rozhodným právem, se správnými účetními postupy a interními požadavky. Falešné či zavádějící údaje nejsou za žádných okolností přijatelné. 

 

3.8 Nikdy nepraktikujte korupci či úplatkářství

Všichni zaměstnanci a členové rady se zdrží všech forem korupce a úplatkářství.

Zaměstnancům a členům rady společnosti Royal Foods není dovoleno zapojovat se do jakýchkoli forem korupce a úplatkářství. Tento požadavek je založen na protikorupční legislativě, kterou jsou povinny dodržovat všechny společnosti Royal Foods a jež se vztahuje na veškeré aktivity společnosti Royal Foods po celém světě.             

                                   

Jednotlivci zapletení do korupčního jednání mohou být vystaveni občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti. Korupční aktivity jsou soudy přísně trestány a jednotlivci shledáni vinnými z porušení zákona mohou být potrestáni trestem odnětí svobody. Nastane-li v pracovních záležitostech ve společnosti Royal Foods náročná situace, poradí se zaměstnanci o jejím zákonném zvládnutí neprodleně se svým přímým nadřízeným. Takovéto diskuze jsou důležitou součástí úsilí společnosti v prevenci korupce a úplatkářství. 

Nabízení a přijímání osobních zdvořilostních dárků lze připustit za předpokladu, že mají minimální ekonomickou hodnotu, nejsou časté a za daných okolností jsou zjevně vhodné. Není dovoleno dávat či přijímat peníze či dárky jako protihodnotu za služby. Není dovoleno předávat dárky v kontextu či způsobem, jenž by mohl zavdat příčinu k podezření, že příjemce si takovou pozornost či prospěch ponechá mimo vědomí svého nadřízeného. Dárky je třeba např. zasílat na pracovní adresu příjemce v příslušné právní či veřejnoprávní entitě. 

Akce pro zákazníky musí mít vždy konkrétní a náležitý obchodní účel a mohou být akceptovány, pouze pokud jsou v rozumných mezích a přiměřené s ohledem na hodnotu a četnost.  Stejný princip platí i pro účast na takových akcích pořádaných jinými stranami a také pro přepravu a ubytování hrazené společností Royal Foods. Zaměstnanci a členové rady, jimž byly nabídnuty nebo kteří přijali nějaké dárky či laskavosti, oznámí tuto skutečnost bez prodlení svému přímému nadřízenému, jenž rozhodne, zda je třeba dárek vrátit či nikoli.  

3.9 V hospodářské soutěži buďte féroví

Zaměstnanci budou usilovat o korektní hospodářskou soutěž v souladu s právními předpisy o hospodářské soutěži.

Společnost Royal Foods bude na trhu vždy soutěžit s respektem a v souladu s příslušnými právními předpisy o hospodářské soutěži, antimonopolním právem a zákony pro marketingovou kontrolu. Zaměstnanci zapojení do marketingu, prodeje, nákupu či logistických aktivit se obeznámí s právními předpisy, vnitřními pravidly a předpisy ohledně marketingu a prodeje. Další pokyny naleznete v dokumentu Royal Foods Competition Manual(Příručka pro hospodářskou soutěž ve společnosti Royal Foods). V případě pochybností kontaktujte oddělení pro právní záležitosti společnosti Royal Foods a.s.  

3.10 Nikdy nevstupujte do procesů nedovoleného obchodování

Zaměstnanci a členové rady se zdrží praktik nedovoleného obchodování.

Zaměstnanci a členové rady nebudou obchodovat ani poskytovat doporučení ohledně obchodování s cennými papíry společnosti Royal Foods či jiných kótovaných společností na základě neveřejných informací získaných při práci ve společnosti Royal Foods, jež by mohly v případě veřejné známosti ovlivnit hodnotu cenných papírů.  

Jestliže má zaměstnanec nebo člen rady pochybnosti ohledně způsobu aplikace či interpretace požadavků společnosti Royal Foods či veřejného práva ve věci nedovoleného obchodování, poradí se s oddělením pro právní záležitosti společnosti Royal Foods a.s. 

3.11 Nikdy nevstupujte do praktik praní špinavých peněz

Zaměstnanci a členové rady se nesmějí v žádném případě zapojovat do praní špinavých peněz.

Praní špinavých peněz je definováno jako opatření implementované s cílem vzbudit zdání, že peníze získané kriminální činností jsou vlastně prostředky nabyté v souladu se zákonem. Praní špinavých peněz je zakázáno zákonem a ve společnosti Royal Foods nebude tolerováno. Zpozoruje-li zaměstnanec aktivity, jež by mohly svědčit o probíhajícím či uskutečněném praní špinavých peněz v souvislosti s aktivitami společnosti, oznámí své obavy bez prodlení společnosti Royal Foods. 

Stejná pravidla platí pro konání s úmyslem spekulací o neodhalení nezákonného či neloajálního vyhýbání se daňovým, celním či jiným povinnostem. 

3.12 Odmítejte kupování sexuálních služeb

Zaměstnanci a členové rady se při reprezentování společnosti Royal Foods zdrží nabývání sexuálních služeb. 

V některých zemích je nabývání sexuálních služeb za úplatu ze zákona zakázáno. Takovéto aktivity však nejsou společností Royal Foods v souvislosti s výkonem práce či úkolů pro Skupinu dovoleny ani v zemích bez zákonného zákazu. Tímto opatřením se společnost Royal Foods podílí na potírání obchodování s lidmi, jež představuje porušování lidských práv.

3.13 Drogy a alkohol

Zaměstnanci a členové rady nesmí pracovat pod vlivem omamných látek a alkoholu.  

Používání narkotik je ve většině zemí zákonem zakázáno. Společnost Royal Foods neakceptuje používání narkotik v souvislosti s prací. To platí také pro práce vykonávané v kontextu zadaných úkolů a služební cesty pro společnost Royal Foods. Alkohol však může být podáván jako součást firemní pohostinnosti nebo při příležitostech podnikových akcí za předpokladu, že jeho konzumace bude umírněná a nebude kombinována s obsluhou strojů, řízením vozidel či jakýchkoli jiných prací, jež jsou s konzumací alkoholu neslučitelné. 

4.0 Dodržování a zavádění

4.1 Povinnost dodržování 

Každý zaměstnanec a člen rady společnosti Royal Foods přijímá osobní odpovědnost za dodržování veškerých požadavků stanovených v tomto kodexu jednání. Zaměstnanci a členové rady nebudou jednat v rozporu s tímto kodexem jednání a nebudou k tomu ani nabádat ostatní. Tento požadavek platí i ve chvíli, kdy se může porušení principů jevit jako v zájmu společnosti Royal Foods. 

Jakékoli nejistoty ohledně otázky, zda je či není konkrétní aktivita v souladu s principy tohoto kodexu jednání, je třeba pokud možno prodiskutovat předem – zejména s přímým nadřízeným. Společnost Royal Foods je zastánkyní diskuzí o odpovědném chování – způsobem orientovaným na zlepšení. Porušení požadavků stanovených tímto kodexem jednání však může vést k internímu disciplinárnímu řízení a ve vážných případech k propuštění či dokonce trestnímu stíhání. 

4.2 Whistleblowing – upozornění na protiprávní jendání

Zpozorování nezákonného chování nebo jednání představujícího porušení principů tohoto kodexu jednání je třeba oznámit ústně či písemnou cestou přímému nadřízenému zaměstnance. Pokládá-li zaměstnanec oznámení svému přímému nadřízenému za obtížné, lze hlášení adresovat i vedení oddělení lidských zdrojů společnosti nebo vedoucímu útvaru interního auditu společnosti Royal Foods a.s.. 

Pokud si zaměstnanec přeje, může hlášení podat i důvěrnou či dokonce anonymní formou. Všechny osoby, jež takováto důvěrná hlášení či informace o nich obdrží, uchovají jejich přísnou důvěrnost, aby byla zajištěna ochrana dotyčného zaměstnance. Jakákoli hlášení týkající se nelegálních aktivit či porušení tohoto kodexu jednání musí být brána vážně a musí být řádně vyšetřena. Společnost Royal Foods nepodnikne žádná odvetná opatření proti zaměstnancům či členům rady, kteří v dobré víře oznámili porušení (nebo podezření na porušení) rozhodného práva nebo principů předmětného kodexu jednání.  Zaměstnanec nebo člen rady, jenž se domnívá, že jeho oznámení bylo jakoukoli formou někým ze společnosti Royal Foods použito proti němu, může tuto skutečnost oznámit svému přímému nadřízenému nebo bezprostředně vedoucímu útvaru interního auditu společnosti Royal Foods a.s.. Vedoucí útvaru interního auditu společnosti Royal Foods a.s. je nezávisle pracující položkou organizace, jež předává informace přímo výboru pro audit společnosti Royal Foods ASA, správní radě společnosti Royal Foods a.s. nebo výkonnému shromáždění společnosti Royal Foods a.s.. 

Whistleblowing: whistleblowing@royalfoods.cz

4.3 Zavádění a monitorování

Odpovědnost za uskutečňování tohoto kodexu jednání spočívá v každé společnosti na výkonném řediteli ve spolupráci s funkcí personalisty. Tento kodex jednání bude rozeslán všem zaměstnancům, manažerům a členům rady. Na obsah kodexu jednání se rovněž bude odkazovat v pracovních smlouvách společnosti a v příručce personálu.

Všichni zaměstnanci, manažeři a členové rady si obsah tohoto kodexu jednání pečlivě přečtou. Všichni se rovněž zúčastní školení nabízených společností Royal Foods či jednotlivými firmami.

Společnost Royal Foods a.s. odpovídá za aktualizace tohoto kodexu jednání, za vývoj příslušných podpůrných materiálů a může též podpořit firmy v rozvíjení příslušné informovanosti. Stav aktivit podniků v souvislosti s tímto kodexem jednání bude každoročně kontrolován jako součást programů schůzí správní rady obchodních oblastí a podávání hlášení o udržitelnosti společnosti Royal Foods.

Tento kodex jednání je vyjádřením určitých základních principů vztahujících se k jednání zaměstnanců a členů rady. Nevyplývají z něj žádná zákonná práva pro zaměstnance, dodavatele, konkurenty, akcionáře ani žádné jiné třetí strany.

5.0 Schválení

Tento kodex jednání byl schválen správní radou společnosti Royal Foods a.s. dne 15. prosince roku 2019. 

 

(1) V tomto kodexu jednání se vyjádřením „Royal Foods“ rozumí všechny společnosti skupiny Royal Foods čili Royal Foods a.s. a její pobočky. 

(2) Vyjádřením „zaměstnanci“ se v tomto kodexu jednání rozumí všichni zaměstnanci a manažeři společnosti Royal Foods a.s. a jejích poboček. 

(3) Výraz „členové rady“ třeba chápat jako odkaz na členy správní rady společnosti Royal Foods a.s. a členy interních rad společnosti.  

(4) Členové rady se poradí s předsedou správní rady

UDRŽITELNOST

ZODPOVĚDNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ:

Udržitelnost naší činnosti nezávisí jen na tom, co děláme my sami, ale také na tom, co dělají ostatní pro nás. Proto jsme pevně odhodláni podporovat etické chování ve svém dodavatelském řetězci, abychom zajistili ohleduplný přístup k lidem i životnímu prostředí.

Zelené údolí

KONTAKTUJTE NÁS

BUĎTE V KONTAKTU S ROYAL FOODS A ODBORNÍKY V NAŠÍ CENTRÁLE.

KATEGORIE SNACKŮ ROSTLA V ROCE 2021 GLOBÁLNĚ O 5.3%, POKRAČUJE TAK V TRENDECH POSLEDNÍCH LET

Zdroj: Nielsen 1/2022

2022 ROYAL FOODS a.s., VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA, Informace o zpracování osobních údajů

bottom of page